Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа

Заданне 1

Устаўце ў словах прапушчаныя літары е або я :

М..дыцына, с..стра, м..рзляк, н..ўпапад, н..дабор, л..ксема, м..ккаваты, С..вілья, с..местр, в..лікі, м..лодыя,..скравы, в..сна, л..гпром, па-св..точнаму, арх..алагічны, дз..вочы, к..раміка, п..руанец, з..л Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа..нець, л..генда, аб’..днанне, б..злюдны, б..рвяно, П..чора, л..дз..нец, сн..гавы, б..запел..цыйны, сін..ваты, ув..кавечыць, заб..сп..чэнне, н..навісць, п..цісот, в..раб’і, л..саруб, н..смелы, м..тал, г..н..рал, в..дро.

Медыцына, сястра, мярзляк, неўпапад, недабор, лексема Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа, мяккаваты, Севілья, семестр, вялікі, мелодыя, яскравы, вясна, легпром, па-святочнаму, археалагічны, дзявочы, кераміка, перуанец, зелянець, легенда, аб’яднанне, бязлюдны, бервяно, Пячора, ледзянец, снегавы, безапеляцыйны, сіняваты, увекавечыць, забяспечэнне, нянавісць, пяцісот, вераб’і, лесаруб, нясмелы, метал, генерал, вядро.

Заданне 2

Змяніце дадзеныя словы або падбярыце да іх аднакаранёвыя так, каб націскныя Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа о, э перайшлі у ненаціскны а , напрыклад: мо ва – ма ўляць:

Возера – азёрны, голас – галасы, цэгла – цагляны, год – гадавы, рэзаць – выразаць, тонкі – танклявы, эканоміка – эканаміст, востры – вастрыё, учора – учарашні, добры – дабрыня, горад – гарадскі, новы – навейшы, оттенок – каляровы, жолуд – жалуды, спрэчка – спрачацца, расшнуроўваць – расшнураваць, допуск – дапускаць, цэнны – ацаніць, ноч – начны, ігрок Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа – ігракі, гул – званіць, колас – калоссе, ломкі – ламаць, космас – касмічны, пояс – паясы, грэбсці – заграбаць, шоўк – шаўковы, шэсць – шасцёрка, грошы – грашовы, рэчка – рачны, гоман – гаманіць.

Заданне 3

Запішыце па-беларуску наступныя словы:

Биолог – біёлаг, национальность – нацыянальнасць, шампиньон – шампіньён, район – раён, йог – ёг, доминион – дамініён, проект – праект, гигиена – гігіена, официант Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа – афіцыянт, превосходный – грандыёзны, биосфера – біясфера, фиалка – фіялка, экспрессионизм – экспрэсіянізм, абитуриент – абітурыент, филиал – філіял, химия – хімія, чемпионат – чэмпіянат, спектр – дыяпазон, церемониальный – цырыманіяльны, саквояж – сакваяж, артерия – артэрыя, рационализатор – рацыяналізатар, пианино – піяніна, миниатюра – мініяцюра, реализм – рэалізм, радиатор – радыятар, биогенез – біягенэз.

Заданне 4

Устаўце ў словах прапушчаныя літары:

Прозьба (с, з), барацьба Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа (дз, ц), раздаць (с, з), сцежка (ш, ж), чуб (б, п), год (т, д), футбол (т, д), падтэкст (т, д), снег (г, х), след (т, д), дзежка (ж, ш), кладка (т, д), ножик (ж,ш), лодка (д, т), вакзал (г, к), у жыце (т, ц), на заводзе (д, дз Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа), універсітэт (т, ц), па горадзе (д, дз), у лісце (т, ц), баразна (зн, здн), посны (стн, сн), шчаслівы (стл, сл), міласэрны (рдн, рн), мундзір (д, дз), аптэка (т, ц).

Заданне 5

Дзе трэба ў100ўце мяккі символ ці апостраф і размясціце словы ў слупкі табліцы:

Пугаў..ё, В..етнам, вярхоў..е, п..едэстал, хтос Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа..ці, мул..тыплікацыя, Прымор..е, з..яднаць, пяц..дзесят, камен..чык, узгор..е, суб..ектывізм, калос..се, глян..це, мален..кі, раз..яднаць, з..ява, Н..ю-Дэлі, павуцін..не, кап..ё, з..мена, песен..ка, с..вет, мадэл..ер, бац..ка, аб..ехаць, уз..езд, лас..ён, глян Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа..ма, рэл..еф, паштал..ён, Палес..се, у Вяз..ме, аб..ектыўны, Васіл..еў, міжтраў..е, суднапад..ёмны, кал..ян, вел..мі, піс..меннік, З..мітрок, аб..есціся, аб..інець.

Словы
са змякчальным мяккім знакам з раздзяляльным мяккім знакам з апострафам без мяккага знака і апострафа

хтосьці

мультыплікацыя

пяцьдзесят

каменьчык

гляньце

маленькі

песенька

бацька

гляньма

у Вязьме

вельмі

пісьменнік

Нью-Дэлі

мадэльер

ласьён

рэльеф

паштальён

Васільеў

кальян

В’етнам

п Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа’едэстал

Прымор’е

з’яднаць

узгор’е

суб’ектывізм

раз’яднаць

з’ява

кап’ё

аб’ехаць

уз’езд

аб’ектыўны

суднапад’ёмны

аб’есціся

аб’інець

пугаўё

вярхоўе

калоссе

павуцінне

змена

свет

Палессе

міжтраўе

Змітрок

Заданне 6

Да дадзеных слоў падбярыце аднакаранёвыя з падоўжанымі зычнымі (напрыклад: забыць – забыццё):

Вітаць – прывiтанне, світаць – світанне, мазь, за бродам – заброддзе, корань – карэнне, адзець – адзенне, 100 гадоў – стагоддзе, заміраць – заміранне, навокал – наваколле, за полем – заполле, вясёлы Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа – вяселле.Ад слова мазь можна ўтварыць толькi форму Тв. склона: мазь – маззю.

Заданне 7

Укажыце правільны канчатак роднага склону назоўнікаў:

Вопыт (а, у), выбар (а, у), выхад (а, у), крытэрый (я, ю), суб’ект (а, у), манітор (а, у), газ (а, у), курс (а, у), эфект (а Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа, у), старт (а, у), інтэрвал (а, у), інстытут (а, у), рынак (а, у), вынік (а, у), брат (а, у), рамантызм (а, у), грукат (а, у), філолаг (а, у), наж (а, у), дзейнік (а, у), лес (а, у), камітэт (а, у), мёд (а, у), Гомел (я, ю).

Вопыту,выбару,выхаду Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа,крытэрыю,суб’екта,манітора,газу,курса,эфекту,старту, інтэрвалу, інстытута, рынака, выніку, брата, рамантызму, грукату, філолага, нажа, дзейні -ка, лесу, камітэта, мёду, Гомеля.

Заданне 8

Пастаўце наступныя назоўнікі ў месны склон, запішыце:

Кантроль – аб кантролі, прадукт – у прадукце, бюджет – аб бюджэце, лідар – аб лідару, дагавор – у дагаворы, электрод – на Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа электродзе, робат – пры робаце, холад – на холадзе, інструмент – аб інструменце, вольт – вольце, біяграфія – у біяграфіі, спіс – у спісе, Васіль – аб Васілю, шлях – на шляху, гай – у гаі, снег – на снезе, слоўнік – у слоўніку, торф – на торфе.

Заданне 9

Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:

Благодарить сестру, просить друга, извините меня, шутить Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа над ребёнком, смеяться над сестрой, идти за водой, отправить за сестрой, отправиться за грибами, ходить по вечерам, летать ночами, видеться по субботам, встречаться по выходным, гласить о погоде, мыслить о весне, волноваться о родителях, больше его, старше сестры, женился на Тане, поехать за дровами, около трёх часов.

Дзякаваць Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа сястры, прасіць сябра, прабачце мне, жартаваць з дзіцяці, смяяцца з сястры, ісці па ваду, паслаць па сястру, паісці ў грыбы, хадзіць па вечарах, лётаць ноччу, бачыцца ў суботу, сустракацца ў выхадныя, гаварыць пра надвор'е, думаць аб вясне, турбавацца пра бацькоў, больш за яго, старэйшы за сястру, ажаніўся з Таняй, паехаць Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа па дровы, каля трох гадзін.

Заданне 10

Карыстаючыся тлумачальнымі даведнікамі, дайце азначэнні наступным тэрмінам:

Соцыум, палітыка, гіпотэза, працэс, аргумент, білінгвізм, абсцыса, лексікалогія, артэрыя, аксіёма, дыяметр.

Соцыум – (ад. лац. socium – агульнае, сумеснае), устойлiвая сацыяльная сукупнасць, якая характэрызуецца адзiнствам умоў жыццядзейнасцi людзей i на гэтай аснове – агульнасцю культуры.

Палітыка – (ад грэцкага τα πολιτικά) – удзел Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа у справах грамады. Тэрмін звычайна прымяняецца ў адносінах да грамадзянскіх урадаў, але палітыка таксама вылучаецца ва ўсіх групах чалавечага ўзаемадзеяньня, то бок карпаратыўных, акадэмічных альбо рэлігійных інстытутах.

Гіпотэза – (грэч. hipothesis – аснова, меркаванне), навуковае меркаванне аб прычыннай сувязі з'яў, якое патрабуе далейшай праверкі для таго, каб стаць верагоднай культуралагічнай Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа тэорыяй.

Працэс – паслядоўная змена станаў аб’ екта ў часе.

Аргумент – (лацінскае argumentum), 1) меркаваньне (ці сукупнасць меркаванняў), прыводнае ў пацверджанне праўдзівасці іншага меркаваньні (канцэпцыі, тэорыі). 2) Падстава (частка падставы) доказы.

Білінгвізм – (лац. bilihguis < bі (bіs) "двойчы", 1іnguа "мова"), ці двухмоўе, – валоданне і карыстанне дзвюма рознымі мовамі, кожная з якіх выбіраецца Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа ў залежнасці ад канкрэтнай камунікатыўнай сітуацыі.

Абсцыса (ад лацінскага abscissus – адрэзаны) – адна з дэкартавай каардынат кропкі, пазначаецца большай часткай літарай х.

Лексікалогія – ад грэческага lexikos, які адносітся да слова. Лексіка – слоўнікавы склад мовы (сукупнасць слоў мовы). Раздел мовазнаўства ў якім вывучаецца лексіка, як сукупнасць слоў мовы, называецца лексікалогіяй.

Артэрыя Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа (па-лацінску arteria – артэрыя) – крывяносныя пасудзіны, якія нясуць кроў ад сэрца да перыферыі, у адрозненне ад вен, у якіх кроў рухаецца да сэрца.

Аксіёма – (стар.-грэч. axíōma – сцвярджэнне, становішча) або пастулат – сцвярджэнне, прыманае без доказаў.

Дыяметр – гэта хорда (адрэзак, які злучае два пункты) на акружнасці (сферы, паверхні Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа шара), і праходзіць праз цэнтр гэтай акружнасці (сферы, шара).

Заданне 11

Растаўце символі прыпынку ў наступных сказах (звяртайце ўвагу на правільнае ўжыванне у і ў):

1. Вясной і ўвосень здесь нельга было прайсці ні балотам, ні лесам. (І. Шамякін)

2. Вясёлы, радасны, ўзбуджаны Лабановіч злушчыўся з натоўпам і згубіўся ў ім. (Я Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа. Колас)

3. Свалилсяі першыя буйныя каплі дажджу і, нібыта крупінкі жывога срэбра,задрыжалі і пакаціліся па дарожным пыле. (С. Грахоўскі)

4. Шчасце, кажуць, прыходзіць нечакана.

5. На прыгуменні, поруч з садам, павець з гумном стаяла радам, а пад паветкаю прылады: вазок, калёсы, панарады, старыя сані,восі, колы і вулляў некалькі Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа на пчолы. (Я. Колас)

6. Вішня не апала – зіма не установилась. (Прыказка)

7. Расчасаўшы пышныя кудры, лес па пояс убраўся ў туман. (Я. Колас)

8. Яму ординарна не верыцца яшчэ, што будзе ён праз якое паўгадзіны ў родным горадзе, дзе радзіўся ён, рос, жыў, працаваў. (М. Лынькоў)

9. Вясна была Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа ранешняя, як і звычайна на Палессі. У лясах, на ўгрэвах снег злазіў борзда, і вызваленая з-пад снегу зямля радасна выглядала на свет жоўтавата-шэрымі плямкамі; ўжо выбіваўся і леташні бруснічнік, свежы і сакавіты, сухія галінкі вераску і ягадніку. Побач чыгункі, дзе так прыемна купаліся залатыя Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа косы сонейка ў зацішку зялёных хвой і чырванаватага маладога бярэзніку, ўжо цягнулася доўгая жоўтая паласа адтаўшай зямлі. Яна шырэла з кожным днём, з кожнай гадзінай. (Я. Колас)

10.Прамыя вуглы мы бачым у наваколлі; прамы вугал утвараюць лініі перасячэння сцен і столі ў пакоі, два краі стала прамавугольнай формы і г.д Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа. (Геаметрыя, падручнік для 10 кл.)

11.Можна сабе,напрыклад, уявіць, што над морам ляціць чайка так, што ўвесь час знаходзіцца над адным і тым жа грэбнем хвалі. (Г.Я. Макішаў)

12. Пры вывучэнні ліній метадам каардынат узнікаюць дзве задачы: 1) па геаметрычных уласцівасцях дадзенай лініі знайсці яе ўраўненне; 2) адваротная Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа задача-па зададзенаму ўраўненню лініі даследаваць яе геаметрычныя ўласцівасці. (Геаметрыя, падручнік для 10 кл.)

13.Хоть какое лічыльнае мноства бясконцае,таму што бясконцым з’яўляецца мностава натуральных лікаў на інтуітыўным узроўні. (І.Р. Кожух)

Літаратура (падручнікі і дапаможнікі)

1. Беларуская мова / Пад рэд. М.С. Яўневіча – Мн., 1991.

2. Беларуская Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі - контрольная работа мова. У дзвюх частках / Пад агульн. рэд. Л.М. Грыгор’евай – Мн., 1998.

3. Капылоў І.Л., Рапацэвіч С.Я. Беларуская мова ў табліцах і схемах – Мн., 2005.

4. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі – Мн., 2008 (электронны варыянт дадаецца да кантрольнай работы).

5. Сямашка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы – Мн., 1996.pravo-i-tehnicheskie-normi.html
pravo-intellektualnoj-sobstvennosti-v-evropejskom-soyuze-genezis-unifikaciya-perspektivi-razvitiya.html
pravo-intellektualnoj-sobstvennosti-v-rossijskoj-federacii-teoretiko-pravovoe-issledovanie-stranica-9.html